Bio-περιβάλλον

Bio-περιβάλλον

Η Bioapolimantiki Φιλίππου Σάββας– έχει συνδέσει-‘’μπολιάσει’’-την επιχειρηματική της φιλοσοφία για την προστασία του Bio-Περιβάλλοντος ,  μιας και η προστασία του ξεκινά από το χώρο που ζούμε και εργαζόμαστε, αναδεικνύοντας στην πράξη το  ειλικρινές ενδιαφέρον της  που βασίζεται στην συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η συνεχή προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, ίσως και να είναι πέραν της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Bioapolimantiki με την ενθάρρυνση των πελατών της στο να χρησιμοποιούνται οι πλέον φιλικές προς το περιβάλλον εφαρμογές ώστε να μην επιβαρύνεται  το περιβάλλον. Τα οικονομικά ανταποδοτικά οφέλη από την χρήση αυτών των μεθόδων, μειώνουν σπατάλες και τα απόβλητα που προκύπτουν,  σε αντίθεση με πρακτικές που στοχεύουν στην κατανάλωση υπερβολικών ποσοτήτων ,με αποτέλεσμα να αποφέρουν οικονομική και περιβαλλοντική ζημία.

Επιπροσθέτως  η πολιτική της Bioapolimantikis περιλαμβάνει την προώθηση των πλέων κατάλληλων προϊόντων και μεθόδων εναρμονισμένες  με τις προδιαγραφές σε επίπεδο συμμόρφωσης  πάντα με τους κανονισμούς  του Φύλλου Δεδομένων Ασφαλείας πριν από κάθε εφαρμογή.

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα BPR, Biocides (Βιοκτόνα) Products (Προϊόντα) Regulation (Κανονισμός) (ΕΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό 528/2012 ), αφορά κάθε ουσία ή μείγμα, στη μορφή υπό την οποία παραδίδεται στον χρήστη, που περιέχει, παράγει ή αποτελείται από μια ή περισσότερες δραστικές ουσίες και προορίζεται να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης, κάθε ουσία ή μείγμα, που παράγεται από ουσίες ή μείγματα που δεν εμπίπτουν τα ίδια στην προηγούμενη περίπτωση, το οποίο θα χρησιμοποιείται με σκοπό να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης.

Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς βιοκτόνων προϊόντων στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Προωθεί, επίσης, τον περιορισμό των δοκιμών σε ζώα μέσω της υποχρεωτικής κοινοχρησίας δεδομένων και της ενθάρρυνσης της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών.

Η Bioapolimantiki εφαρμόζει αξιόπιστες μεθόδους για το σύνολο των πελατών και όχι μόνο για τους περιβαλλοντικά ευαίσθητους. Η επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης  επαγγελματική απορρύπανσης αναζωογόνησης και εξυγίανσης έχει γίνει επιτακτική ανάγκη , κρίνετε  απαραίτητη  για την  εξάλειψη του προβλήματος  της Αέριας Ρύπανσης των εσωτερικών χώρων, ώστε να  αντιμετωπισθούν  προβλήματα από την “ εσωτερική επιμόλυνση” και  τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”, που μπορούν να αναπτυχθούν μετά τις εφαρμογές.